Trzynasta emerytura oraz waloryzacja uchwalona przez sejm

W czwartek 9. 01. 2020 uchwalona została przez sejm nowelizacja ustawy dotycząca waloryzacji rent i emerytur. Świadczenia te mają wzrosnąć o najmniejszą kwotę 70 zł, natomiast najniższa emerytura opiewać będzie na kwotę 1200 zł. Ponadto posłowie dodatkowo uchwalili ustawę gwarantującą coroczną wypłatę dodatkowych emerytur nazywanych trzynastkami.

Nowości w ustawie przewidują, że od 1 marca każda emerytura i renta przyniesie wzrost o 3, 24 proc., warunkiem jest jednak nie mniej niż 70 zł brutto (lub 35 zł dla emerytur częściowych i 52, 50 zł dla rent z tytułów dotyczących częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej grupy III). Podwyżkę większą niż ta, która wynika z prognozowanego wskaźnika. otrzyma 6, 2 mln emerytów i rencistów. Osobami tymi są Ci, których świadczenia nie przekraczają kwoty 2160, 49 zł brutto.

Emerytury i renty a waloryzacja

Najniższe emerytury oraz renty pochodzące z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalne i renty rodzinne odnotują wzrost do 1200 zł, a świadczenia z powodu częściowej niezdolności do 900 zł. Dodatkowo emerytury i renty, które posiadają różne dodatki, także zostaną zwaloryzowane procentowym wskaźnikiem.

Nowelizacja ustawy podwyższa także progi uprawniające do wypłaty świadczeń dla osób niesamodzielnych do 1700 zł. W obecnej chwili o świadczenie uzupełniające (do 500 zł) możliwość wystąpienia mają tylko osoby, które ukończyły 18 lat oraz wykazują niezdolność do samodzielnego życia, a łączna kwota przysługujących im świadczeń pobieranych z funduszy publicznych nie przekracza kwoty 1600 zł. W sytuacji wypłaty dodatku zasada złotówka za złotówkę jest obowiązująca. Na przykład, jeśli suma pobieranych w tym momencie świadczeń wynosi 1200 zł, to dodatek przyznawany będzie w kwocie 400 zł. Wraz z nowelizacją trzynasta emerytura wypłacana będzie w wysokości takiej jak najniższa emerytura, która obowiązuje od 1 marca danego roku, w którym dodatkowe świadczenie jest wypłacane (w 2020 to 1200 zł brutto).

System zastosowania

Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie do rent i emerytur w systemie powszechnym, do rent i emerytur rolników (KRUS), emerytur pomostowych, służb mundurowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, rent strukturalnych i socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent inwalidów wojskowych i wojennych, a także rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Wraz z projektem świadczenia wypłacane będą z urzędu w formie, w której obecnie pobierana jest emerytura. Z pieniędzy tych nie będą dokonywane egzekucje i potrącenia oraz kwota nie będzie zaliczać się do dochodu.

Źródłem z którego finansowane będą dodatkowe emerytury są pieniądze pochodzące z Funduszu Solidarnościowego oraz budżetu państwa. Sporo upoważnionych otrzyma je z kwietniową rentą lub emeryturą. Również z tej kwoty potrącenia czy też egzekucje nie będą dokonywane, a także świadczenia te nie będą wliczane do dochodu.

Kto może otrzymać trzynastą emeryturę?

Dodatkowe świadczenie pieniężne, zostanie wypłacone dla ok. 9, 8 mln osób (w tym 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz 285 tys. rencistów socjalnych). W 2020 r. koszty wynosić mają ok. 11, 75 mld zł, a w 2021 ok. 22, 7 mld zł.

Dodaj komentarz

scroll to top